Susțineți Sportul Românesc

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Susțineți Fotbalul Românesc.

👉 ÎMPARTE BUCURIA DE A FI UNUL DINTRE SUSȚINĂTORII CLUBULUI SPORTING CLUJ
POȚI FI CHIAR TU❗
👉ALEGE SĂ DIRECȚIONEZI PANA LA 3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENIT ÎNSPRE SPORTING CLUJ❗
➡️PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI 230, IN PARTEA DE SUS SI SEMNATURA JOS, PUTEM SPRIJINI ȘI ÎN ACEST AN, ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE PERFORMANȚĂ A COPIILOR NOȘTRI, ÎN CADRUL CLUBULUI SPORTING CLUJ
✅Conform legislație fiscale în vigoare, direcționarea de pana la 3,5% din impozitul pe venit anual datorat, este un act individual, responsabil și deliberat, care nu afectează sub nicio formă bugetul personal‼️
🙏CU RESPECT,
PENTRU TOATE REUȘITELE SPORTIVE, NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE PE CARE LE CONSTRUIM IMPREUNA❗
👉FORMULARELE SE POT TRIMITE ONLINE PE ADRESA DE MAIL : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
SAU FIZIC LA ANTRENORII DE LA GRUPA❗

Descărcați aici Formularul 230 

 

INSTRUCȚIUNI privind completarea formularului 230 " Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat "

I. Depunerea formularului

1. 1.1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
- venituri din salarii și asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
- venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
- venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completează formularul în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, și solicită restituirea acestora;
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

1.2. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

2. Termen de depunere
- până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

3. Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
- originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

4. Modul de completare și depunere

4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.

4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit / unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr.... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat". În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.

4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

4.4. Formularul “Anexă nr...... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" se depune numai cu formularul 230.

4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziția contribuabilului, la solicitarea acestuia.

4.6. Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea formularului

5. În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).

6. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

6.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

6.2. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

6.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

7. Secțiunea II "Destinația sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru
acordarea de burse private, conform legii"

7.1. Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuatcheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.

7.1.1. Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

7.1.2. Sumă plătită (lei) - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

7.1.3. Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse.

7.2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul
anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.

7.2.1. Căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.

7.2.2. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

7.2.4. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.

7.2.5. Procentul din impozit – se completeză cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul optează să-l vireze către entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depăși plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.

7.2.6. Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult, determinată prin aplicarea procentului înscris la rd.7.2.5. asupra impozitului pe venit datorat. În situația în care, contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completează.

7.2.7. Dacă suma rezultată prin aplicarea procentului din impozit înscris în cerere, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depășește plafonul admis de lege reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

8. Secțiunea III "Date de identificare a împuternicitului"

8.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

8.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

8.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, numele și prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.

8.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

Ce este Fotbalul

Fairplay-ul, Jocul in Echipa si Pasiunea pentru Fotbal (Fotbalul nu este doar un joc, Este un stil de Viata!)

Fotbalul jucat de mic si predat de specialisti formeaza caracter si integritate si are un impact semnificativ asupra viitorului unui copil. Jocul in echipa si fairplayul sunt esenta.

 

 Performanta, Sfat, Determinare, Dorinta

Mi se intampla foarte des sa intalnesc alti parinti care se uita asa cu mila catre TH si cu uimire sau chiar ostilitate catre mine spunandu-mi „Nu crezi ca e cam obositor programul lui TH? Nu crezi ca depune cam mult efort?”.

Acest articol nu este despre a ma justifica eu despre faptul ca fiul meu si-a ales singur acest drum ci despre faptul ca, daca vrei sa faci cu adevarat performanta cam acesta este programul.

Nu poti sa-ti doresti sa joci la un nivel foarte inalt daca nu te antrenezi la un nivel inalt!

Nu poti sa faci performanta, daca nu te antrenezi ca un performer!

Pe acelasi model in care Coca Cola inca isi face reclama … de ce oare? ce-i mai trebuie? toata lumea cunoaste Coca Cola…

Tot asa, de exemplu si Lebron James sta in sala de antrenamente cate 8-10 ore pe zi si in ziua de meci vine la sala cu 4 ore inainte si arunca la cos … ce nebun!!! 

Unii sportivi nu vor sa se implice 100% in antrenamente, sau cel putin nu depun prea mult efort. Ca s-o spun mai pe sleau… trec prin antrenamente ca gasca prin apa sau merg din inertie, insa sunt disperati sa joace meciuri (aici ma refer la tinerii atleti si nu la cei profesionisti).

Aceasta mentalitate nu ii ajuta pe jucatori sa se imbunatateasca nici mental si nici fizic.

Acesti sportivi au o performanta constanta in jurul aceluiasi nivel, de poate 60-70%, deoarece antrenamentul nu a fost considerat ca fiind la fel de important precum competitia sau jocul in sine.

Secretul este ca te vei antrena mult mai mult decat vei concura vreodata, in orice sport, si vei juca exact asa cum te antrenezi.

Orice ai de gand sa faci intr-un joc sau intr-o competitie, trebuie sa exersezi la antrenament. Indiferent daca este vorba despre o abilitate fizica, cum ar fi fentarea unui jocator de top, sau o abilitate mentala, cum ar fi constientizarea si ramanerea in momentul prezent.

Gandeste-te cat de dificil ar fi sa incerci sa dai 100% intr-un joc, daca tu nu te antrenezi dand 100% din ce ai.

La fel, ai putea avea dificultati sa inscrii intr-un meci asa cum ti-ai imaginat daca aceste situatii nu sunt exersate si la antrenamente.

Chiar daca vrei sa ai incredere in abilitatile tale si sa joci cu incredere intr-o competitie, trebuie sa exersezi asta cand te antrenezi.

Ma gandesc acum la Lebron James care a lucrat la anumite tipuri de miscari de cand a inceput sa joace baschet. Nu are intotdeauna ocazia sa le si execute, dar atunci cand o face, este pregatit pentru ca le-a exersat la antrenamente.

Retine ca modul in care joci in competitie este un rezultat direct al modului in care te antrenezi. Trebuie sa fii pregatit pentru acele momente si situatii de presiune.

Sfatul meu? Antreneaza-te la fel cum vrei sa si joci!


DE CE ANUME ESTE NEVOIE CA SA FII UN INVINGATOR!


Cand faci ceea ce-ti place nu va trebui sa muncesti nici macar o zi in viata ta!!!

Copyright © 2021 CS Sporting Cluj. Toate drepturile rezervate. TGCS © TGC SOLUTION